LUK Benson  陸瀚民

陸瀚民議員

  • 香港立法會議員


陸瀚民先生(Benson)為現屆香港特別行政區立法會議員,任職麗新集團主席辦公室首席策略官。他現時擔任香港經濟民生聯盟副秘書長及青年事務委員會主席、香港金融發展局市場推廣小組委員、香港總商會經濟政策委員會副主席,亦為香港青少年發展聯會執行委員。