IP LAU Suk-yee 葉劉淑儀

葉劉淑儀議員, 大紫荊勳賢, 金紫荊星章, 太平绅士

  • 行政會議非官守議員召集人
  • 香港立法會議員
  • 新民黨主席
  • 匯賢智庫理事會主席
  • 海上絲綢之路協會聯席主席